etapp 3

1400-talet

Vapenhuset byggs

Material: Gråsten och tegel. Taket får tegelvalv med ribbor i gotisk stil. I och med att vapenhuset kommer till får kyrkan en ny huvudingång, den nuvarande. Portalen över ingången får spetsbågig form.

Ny tornhuv

Tornets gamla huv tas bort och ersätts med en ny, krönt av en hög gotisk spira.

Nytt kor och ny triumfbåge

Under andra hälften av 1400-talet rivs det gamla koret och ersätts med det nuvarande. Detta nya kor görs lika högt som övriga kyrkorummet, och nästan lika långt. Material: gråsten. Taket får tegelvalv.

På grund av ombyggnaden blir man tvungen att flytta ingångsportalen till sakristian en aning norrut-österut, så att den passar in i väggen till det nya koret.

Triumfbågen, den välvda öppning som delar av mellan långhuset och koret, görs högre och vidare än den som fanns tidigare, och får det utseende som den har idag.

Kalkmålningar

Någon gång vid mitten av seklet målas serien med bilder om profeterna Elia och Elisha i valven och på väggarna i långhuset.

Också de nya byggnadsdelarna, vapenhuset och koret, dekoreras med bilder.

framåt i tiden >>>