boktips

För dig som vill läsa vidare.
Listorna innehåller de böcker som förutom allmänna uppslagsverk har använts som faktaunderlag till texterna på denna webbplats. Det är också från dem de citat som förekommer är hämtade.

  spångaanknytning

  allmänt

Lindblom, Andreas. 1956. Profeternas underverk i Spånga. I: Fataburen, 1956. (Finns även att köpa från Spånga församling som häftat särtryck)

Lundberg, Erik & Lindblom, Andreas. 1957. Spånga kyrka. Beskrivning utgiven i samband med restaureringen 1953-1955. Spånga:

Nisbeth, Åke. 1998. Spånga kyrka. Beskrivning utgiven i samband med kyrkans invändiga rengöring 1998. Stockholm:

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera handlingar. Del 1: 1600-1750. 1982. Sixten Källberg & Lars Nahlbom & Erik Svedin (red.). Stockholm: Spånga fornminnes- och hembygdsgille.

Spånga sockens historia. 1966. Nils Staf (red.). Stockholm: Stockholms stadskollegiums handbokskommitté. Almqvist & Wiksell.

Tuulse, Armin & Lindqvist, Gunnar. 1959. Spånga och Hässelby kyrkor. Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Band VIII häfte 2. Stockholm: Generalstabens litografiska anstalts förlag.

Aili, Hans & Ferm, Olle & Gustavson, Helmer (red.). 1990. Röster från svensk medeltid. Latinska texter i original och översättning. Stockholm: Natur och Kultur.

Andersson, Per. 1993. Heraldik. Läran om vapenmärken. Mjölby: Bokförlaget Draking

Andersson, Roger. 1991. Användningen av exempla i den svenska medeltidspredikan. I: Olle Ferm (red.). Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Andersson Flygare, Iréne. 1993. Vägvisare till kärnhuset. Uppsala: Upplandsmuseets förlag

Bibel 2000. 1999. Stockholm: Verbum.

Boëthius, Ulf. 1980. Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. Stockholm: Liber förlag.

Bonnier, Ann Catherine. 1987. Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250-1350. Uppsala: Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. (diss.)

Carlquist, Jonas. 1996. De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (diss.)

von Corswant-Naumburg, Inga. 1999. Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden. Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. (diss.)

Cullhed, Anders. 1993. Solens flykt. Från barocken till Octavio Paz. Litteraturhistoriska studier. Stockholm: Bonniers förlag.

Den svenska psalmboken. 1987. Stockholm: Petra.

Egeland Hansen, Finn. 1999. Medeltiden och Ars nova och renässansen. I: Erik Kjellberg (red.). Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur och Kultur.

Ett fornsvenskt legendarium innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påfvar och kejsare ifrån det 1:sta till det xii:de århundradet. Band 2. 1858. George Stephens (red.). Stockholm: Norstedt.

Gillgren, Peter. 1995. Gåva och själ. Epitafiemåleriet under stormaktstiden. Uppsala: Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. (diss.)

Hagerman, Maja. 1996. Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Stockholm: Rabén Prisma.

Harrison, Dick. 2002. Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige. Stockholm: Ordfront förlag.

Johansson, Kenneth. 1997. Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet. Några tidstypiska tankegångar kring gåtfulla ting. I: Eva Österberg (red.). Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige. Stockholm: Atlantis.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. 1956-1982.

Legender från Sveriges medeltid illustrerade i svensk medeltidskonst. 1917. Fogelklou, Emilia & Lindblom, Andreas & Wessén, Elias (red.). Stockholm: Bröderna Lagerström.

Lundén, Tryggve. 1983. Sveriges missionärer helgon och kyrkogrundare. En bok om Sveriges kristnande. Storuman: Bokförlaget Artos.

Medeltidens ABC. 1985. Nina Folin & Göran Tegnér (red.). Stockholm: Gidlund/Statens historiska museum

Nilsén, Anna. 1986. Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (diss.)

Nilsson, Bertil. 1998. Sveriges kyrkohistoria. 1. Missionstid och tidig medeltid. Stockholm: Verbum förlag.

Pernler, Sven-Erik. 1999. Sveriges kyrkohistoria. 2. Hög- och senmedeltid. Stockholm: Verbum förlag.

Myrdal, Janken. 1999. Jordbruket under feodalismen 1000-1700. Stockholm: Natur och Kultur/LTs förlag.

Neubecker, Ottfried. 1982. Heraldik. Källor, symbolik, användning. Stockholm: Liber.

Nisbeth, Åke. 1986. Bildernas predikan. Medeltida kalkmålningar i Sverige. Stockholm.

Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar. 1990. Litteraturens historia i världen.

Rosén, Jerker. 1979. Maktkampen 1457-1471, den politiska utvecklingen från Kristian I:s trontillträde till slaget vid Brunkeberg. I: Den svenska historien. 3. Kyrka och riddarliv. Karl Knutsson och Sturetiden. Stockholm: Bonniers förlag.

Signums svenska konsthistoria. Band 3. Den romanska konsten. 1995. Lennart Karlsson (red.). Lund: Signum.

Signums svenska konsthistoria. Band 4. Den gotiska konsten. 1996. Jan-Erik Augustsson (red.). Lund: Signum.

Signums svenska konsthistoria. Band 6. Barockens konst. 1997. Göran Alm (red.). Lund: Signum.

Svanberg, Jan. 1993. Sankt Göran och draken. Stockholm: Tidens förlag.

Svensk dikt. Från trollformler till Lars Norén. 1978. Gustafsson, Lars (red.).Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Svenska kyrkobruk under medeltiden. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m. 1900. Robert Geete (utg.) Stockholm: Norstedt.

  länkar till bibliotek

Många av böckerna går att få tag i på vanliga bibliotek:

Förteckning över länkar till folkbiblioteken i hela Sverige >>>

Stockholms
stadsbibliotek >>>

Annat är mer svårfunnet men kan sökas rätt på via Kungliga bibliotekets databas Libris >>>

upp igen! ¶